Insights rondom efficiëncy in de jacht op financiële criminaliteit

Vanwege de unieke rol die banken hebben, waarbij ze inzicht hebben in de geldstromen van hun klanten maar bijvoorbeeld ook gegevens omtrent eigenaars- en organisatiestructuren, dienen zij als poortwachter voor de maatschappij. Vanuit dit gegeven hebben alle Nederlandse banken de verantwoordelijkheid om een degelijke screening uit te voeren.
Hierdoor hebben zij de plicht om elk vermoeden van verdachte , afwijkende handelingen (bijvoorbeeld witwassen, terrorismefinanciering of fraude) te melden aan de juiste instanties zodat een eventuele misdaad op de juiste manier bestraft kan worden.

Binnen het “Detecting Financial Crime”-domein zijn er verschillende processen te onderscheiden op basis van het type klantonderzoek dat verricht dient te worden. Dit kan variëren van signalen die direct onderzocht dienen te worden op basis van de urgentie (bijv. vermoeden van terrorismefinanciering) tot een periodieke screening van klanten met een laag risicoprofiel.

Voor alle verschillende processtromen zijn er diverse handelingen te verrichten en wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende systemen, denk aan RPA-oplossingen om basale checks uit te voeren tot workflow-toolings waarin een klant een gehele keten van manuele processtappen doorloopt.

Rol fitlancer

De Fitlancer is actief binnen een scrum-team dat dient als schakel tussen de data en de business binnen een van Nederlands’ grootste banken.

Met als hoofddoel om de juiste klantdossiers, op het juiste moment op de juiste plek te krijgen binnen de organisatie. Om dit te bewerkstelligen dient er middels een data-platform een koppeling gemaakt te worden tussen de verschillende datastromen binnen de bank, om zo zaken vast te stellen als voor welk proces de desbetreffende klant in aanmerking komt, als ook in welke processtap van de keten een klant zich bevind tot het daadwerkelijk doorzetten van de klant naar het juiste systeem.

Om dit proces vorm te geven wordt er in teamverband gewerkt aan het bouwen van pipelines.  Deze pipelines maken van relatief ongestructureerde data overzichten. Deze overzichten bieden inzicht in de actuele stand van de klantenpopulatie en worden vervolgens, op basis van een met de business afgestemde priotisering, bij de juiste analist, API of RPA-tooling gebracht.

Resultaat

Het resultaat van dit project vat zich samen in 3 kernwaarden: inzicht, automatisering en efficiëntie.

Doordat alle productiegegevens voor de verschillende type klantonderzoeken op 1 centrale plek samen komen, kan op een uniforme wijze een duidelijk inzichtelijk gemaakt worden welke dossiers zich waar in het proces bevinden. Dit biedt de mogelijkheid om processen grondig te analyseren en zo vast te stellen wat er wel/niet goed loopt en op die manier eventuele bottlenecks zichtbaar te maken.

Door een groeiende beschikbaarheid aan datapunten kunnen steeds meer checks, die voorheen manueel gedaan werden, worden geautomatiseerd. Dit zorgt voor een steeds meer data gedreven werkwijze waarbij onnodige manuele handelingen worden geminimaliseerd en het beschikbare personeel efficiënt kan worden ingezet.

Ten slotte, is het, door de centrale rol binnen de organisatie waarbij verschillende processtromen samen komen, mogelijk om te zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering waarin een klantdossier niet in verschillende processen wordt behandeld door deze vrij te geven, dan wel terug te trekken, op het juiste moment. Hierdoor vindt er geen onnodig dubbel werk plaats voor de analisten en wordt de klant ook niet dubbel benaderd vanuit 2 verschillende processen.

World Of Data