It's all about compliance

De financiële sector heeft de afgelopen jaren enorme investeringen gedaan om te kunnen voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht banken en andere financiële instellingen om als poortwachter van het financiële systeem op te treden, zodat allerlei vormen van criminaliteit opgespoord of zelfs voorkomen kunnen worden. Duizenden werknemers en tientallen processen zijn gericht op het uitvoeren van deze complexe taak. Voor één van onze opdrachtgevers binnen de financiële sector hebben wij een bijdrage mogen leveren aan automatisering en het bieden van inzicht in dit web van processen en datapunten. Hierbij hebben we ons gefocust op het verhogen van datakwaliteit en betrouwbaarheid.

Aanpak
Bij onze opdrachtgever is het team Operations verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden in het kader van de Wwft. Zij worden hierbij ondersteund door IT. Met elkaar zorgen zij dat alle processen correct worden uitgevoerd en dat deze processen op een correcte manier worden vastgelegd en gerapporteerd. Om dit vanuit de gigantische hoeveelheden informatie te kunnen doen is er een data focus team opgesteld. Dit team heeft als primaire taak om riskreporting en workload forecasting beter, sneller en gemakkelijker te maken.

De richtlijnen rondom de Wwft die door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn opgesteld richten zich onder andere op risicoclassificatie van verschillende klantgroepen. Bij onze opdrachtgever hebben wij bijgedragen aan het inrichten van een datamodel om continue vast te kunnen stellen wat de actuele  risicoclassificatie van een klant is. Dit datamodel wordt gevoed vanuit het centrale datawarehouse, waar allerlei datastromen samenkomen. Op basis van verschillende datapunten wordt automatisch een risicoprofiel gevormd. Alle stappen bij het vormen van dit risicoprofiel worden op een gestructureerde manier vastgelegd in een speciaal voor dit doel opgezette database (SQL Server). De uitkomsten worden via een ‘integration service’ klaargezet voor zowel interne als externe partijen.
 
Resultaat
Onze opdrachtgever voldoet aan de richtlijnen van de DNB. Er wordt vanuit een enorme hoeveelheid data automatisch de juiste risicoclassificatie aan klanten toegekend. Het proces en het resultaat worden vastgelegd in een gestructureerde database waarmee voor Operations bruikbare inzichten kunnen worden verschaft.

World Of Data