Insights to decide: Automated dashboarding


Een gerenommeerde fashion retailer wenst voor haar inkopers een real-time dashboard te maken zodat zij de prestaties van reeds ingekochte goederen proactief kunnen monitoren en data-driven besluiten kunnen nemen over de nader te plaatsen orders.

Achtergrond
Met duizenden nieuwe artikelen per seizoen is het als inkoper enorm van belang te weten welke artikel(groep)en snel oppakken, waarop het meeste rendement/marge gemaakt wordt en op welk artikel dus bijgekocht moet worden. Anderzijds is het minstens zo belangrijk om te weten wat niet tot nauwelijks verkopen genereert, zodat uitgesloten wordt dat nieuwe artikelen niet vergelijkbaar zijn met de slecht presterende artikelen. Op het moment dat inkopers dit (visueel) inzichtelijk hebben kunnen zij vanuit hun rol een essentiële bijdrage leveren aan het grotere doel: zoveel mogelijk rendement halen uit elke geïnvesteerde euro van het inkoopbudget.

Aanpak
Allereerst is het noodzaak om inzichtelijk te maken welke data beschikbaar is én uit welke bronnen deze data afkomstig is om daarna middels een aantal cross-checks de betrouwbaarheid van de data te controleren. Vervolgens is in overleg met de key-stakeholders (o.a. Finance-, Inkoopmanager) bepaald welke KPI’s leidend zijn om een artikel als Top of Flop te beoordelen. Voor een PoC (Proof of Concept) van het dashboard zijn de verschillende bronnen in Power BI  gekoppeld en zijn de eerste visualisaties tot stand gekomen. Vanuit de input van inkopers zijn dwarsdoorsnedes op bijv. artikelgroep, land, leverancier en leverperiode toegevoegd. Na akkoord op het PoC is in samenwerking met IT de benodigde data ontsloten in het Datawarehouse zodat het dashboard vanuit één bron gevoed wordt en automatische dataverlading gewaarborgd is.

Resultaat
Inkopers hebben te allen tijde inzicht in welke artikel(groep)en, landen, leveranciers etc. bijdragen aan een zo hoog mogelijk rendement uit elke geïnvesteerde euro van het inkoopbudget.  Ongenoemd bijkomend voordeel is de efficiencyslag voor de afdeling; waar nu iedereen naar één up-to-date, uniform en visueel dashboard kijkt werd voorheen per individu een onnodig lange lijst cijfers uitgedraaid die per inkoper anders beoordeeld werd.

World Of Data